Ogólne Warunki Sprzedaży Advantic Sp. z o.o.

 

Postanowienia ogólne

1. Ogólne Warunki Sprzedaży zwanej dalej również „OWS” określają zasady zawierania umów sprzedaży towarów oferowanych przez firmę Advantic Sp. z o.o. (zwanym dalej Sprzedającym), a nabywcą towarów Advantic Sp. z o.o. (zwanym dalej Kupującym).
2. Akceptacja oferty jest równoznaczna ze zgodą na realizację dostawy w opraciu o OWS dostępne na stronie www.advantic.com.pl. Ponadto treść OWS jest dołączona do faktury handlowej.

Opakowania

1. Towary dostarczane w opakowaniach zwrotnych stanowią własność Sprzedającego, chyba że strony postanowiły inaczej.
2. W przypadku niezwrócenia opakowań zwrotnych w wyznaczonym terminie czy też zwrotu opakowań uszkodzonych lub zanieczyszczonych chemicznie, Sprzedający uprawniony będzie do wystawienia Kupującemu odpowiedniej faktury, dokumentującej sprzedaż opakowań, według wartości odpowiadającej rynkowej cenie opakowania.

Reklamacje

1. Reklamacje ilościowe i jakościowe będą zgłaszane w formie pisemnej.
2. W przypadku stwierdzenia przez Kupującego rozbieżności między dostarczoną ilością towaru w stosunku do ilości zadeklarowanych przez Sprzedającego i potwierdzonych dokumentem dostawy, należy w trakcie rozładunku sporządzić protokół reklamacyjny podpisany przez przedstawiciela Kupującego oraz przewoźnika, pod rygorem pozostawienia reklamacji ilościowej bez rozpoznania i utraty przez Kupującego wszelkich roszczeń z tego tytułu.
3. Sprzedający zobowiązuje się, że jakość Towaru spełnia parametry jakościowe określone
w zaakceptowanej przez Kupującego specyfikacji towaru.
4. Kupujący zobowiązuje się do zbadania towaru w sposób przyjęty dla danego asortymentu, niezwłocznie po sprzedaży towaru.
5. W przypadku stwierdzenia niezgodności jakościowej dostarczanego towaru z zaakceptowaną specyfikacją, Kupujący zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia Sprzedającego, jednakże nie później niż w ciągu 10 dni od daty odbioru towaru, pod rygorem pozostawienia reklamacji jakościowej bez rozpoznania i utraty przez Kupującego wszelkich roszczeń z tego tytułu.
6. Warunkiem przyjęcia zwrotu towarów, które zostały zareklamowane przez Kupującego i uznane przez Sprzedającego jest, aby były one nieprzetworzone w procesach produkcyjnych oraz identyfikowalne, co do parametrów zawartych w atestach lub innych dokumentach. W przypadku towarów pakowanych fabrycznie muszą być one w oryginalnych, nieuszkodzonych opakowaniach.
7. Reklamacja Kupującego nie może przekroczyć wartości reklamowanych towarów.

Ochrona danych osobowych

1. Kupujący wyraża zgodę na przetworzenie jego danych osobowych przez Sprzedającego wyłącznie w związku z działalnością prowadzoną przez Sprzedającego i na własne potrzeby.

Postanowienia końcowe

1. Dostawa i sprzedaż towarów podlega prawu polskiemu. W sprawach nieuregulowanych innymi warunkami mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.